İHALE İLANI
T.C.
Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı


Rize İli Fındıklı İlçesi Aslandere Köyü Pashalar - Salma - Sırt Yayla (0+000 - 1+215 km Arası) (SALMA ŞELALELERİ) Yeni Yol İnşaatı yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 Adresi : Fındıklı Hükümet Konağı Kat:2 a)
 b) Telefon ve faks numarası : 0464 511 26 56 - 0464 511 26 56
 c) Elektronik posta adresi (varsa) : findiklikhgb@hotmail.com

2 - İhale konusu yapım işinin
 a) Niteliği türü ve miktarı : Yapım İşleri – 9 (dokuz) kalem
 b) Yapılacağı yer : RİZE İLİ FINDIKLI İLÇESİ ASLANDERE KÖYÜ Pashalar - Salma - Sırt Yayla
 c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin
 yer : Fındıklı Kaymakamlığı Toplantı Salonu a) Yapılacağı
 b) Tarihi ve saati : 09.04.2019 – 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
e ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
f ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
ğ ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h ) SGK borcu yoktur belgesi
ı ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
i ) Ticaret sicil gazetesi
j ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
k ) Vergi borcu yoktur belgesi
l ) Yer gördü tutanağı
 
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Bu madde boş geçilmiştir...

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
m ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %80 i oranında denetlediği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Denetleme Belgesini sunması zorunludur.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
n ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.

o ) Makine, Araç ve Teçhizat Listesi :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve teçhizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
 
Makine ve Araç
Adet
Cins
Paletli Ekskavatör
1
En az 16 ton çalışma ağırlığında, hidrolik kaya kırıcı tesisatlı Öz mal ya da kiralık 1 adet
Damperli Kamyon
2
En az 25 ton yüklü ağırlık, 6x4 Öz mal ya da kiralık 2 adet

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ;
 
  • Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen "(A) Alt Yapı İşleri/V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)" ve/veya  bu işler kapsamında yapılan ikmal ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
  • Mezuniyet Belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi
6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğin’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500 TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; tarih ve saat ’e kadar Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
                                                                                                                                                                                                                                          ( İ M Z A )
 
Vedat YILMAZ
Kaymakam
Birlik Başkanı